• Halkotalkoot

    9 päivän päästä
    Minkiön asema
    Minkiö
    Museorautatien talkookalenteri
Jarrumies tähystää lähtevästä junasta.
Jarrumies Eero Heinonen tähystää henkilöjunan lähtiessä Minkiöltä Humppilaan. Kuva: Teemu Virtanen.

Näkyvin osa Jokioisten Museorautatien toimintaa ovat museojunien liikennöintiin liittyvät tehtävät. Valtaosa museorautatien liikennehenkilökunnasta on koulutettu tehtäviinsä museorautatien oman koulutusjärjestelmän puitteissa. Lisäksi museorautatiellä työskentelee talkoopohjalla entisiä ja nykyisiä VR:n liikenneammattilaisia. Lue tästä, kuinka pääset mukaan liikennetehtäviin oikealle kapearaiteiselle rautatielle!

Vaikka museojunaliikennettä harjoitetaan talkoopohjalla, liittyy toimintaan suuri vastuu, koska museojunilla kuljetetaan matkustajia. Turvallisuus varmistetaan omalla koulutusjärjestelmällä ja turvallisuuden hallintajärjestelmällä. Höyryvetureiden painelaitteita valvovat lisäksi ulkopuoliset viranomaiset.

Päästäksesi mukaan Jokioisten Museorautatien liikennetehtäviin sinun on suoritettava OLM-koe (opasteet ja liikennöimismääräykset) ja käytännön perehdytys liikennetehtäviin. Moottorivetureiden kuljettamiseen vaaditaan lisäksi tyyppikohtainen koulutus ja hyväksytysti suoritettu ajoharjoittelu ja ajonäyte. Höyryveturinlämmittäjän ja -kuljettajan tehtäviin on myös oma koulutuksensa.

Ikärajat ja terveysvaatimukset

Museorautatien liikenteenhoitotehtävissä on voimassa seuraavat ikärajat:

12 vuotta nuoremman jarrumiehen ja junamiehen tehtävissä ja käsiresiinan kuljettajalla muuta liikennettä vailla olevalla osuudella ajettaessa.

15 vuotta jarrumiehen ja apukonduktöörin (piletintarkastajan) tehtävissä ja käsiresiinan kuljettajalla, kun ajo tapahtuu junaliikenteen alaisella radalla.

18 vuotta konduktöörin, vaihdemiehen, junanlähettäjän, veturinlämmittäjän, koneapulaisen tehtävissä sekä veturinkuljettajalla, kun kyseessä on moottoriresiina tai moottoriveturi työjunassa.

20 vuotta veturinkuljettajalla, kun kyseessä on moottoriveturi ja matkustajajuna. Matkustajajunan kuljettajalta edellytetään lisäksi vähintään kahden vuoden ajokokemusta ko. veturilla.

23 vuotta höyryveturinkuljettajalla.

Liikenteenhoitotehtävissä ei ole kiinteää yläikärajaa, mikäli terveydentila on vaaditulla tasolla.

Liikenteenhoitotehtävissä toimivalla on oltava riittävän hyvä kuulo- ja näkökyky sekä värinäkö. Hänellä ei saa olla sellaista terveydellistä vajaavuutta, jonka vuoksi junaturvallisuus voisi vaarantua. B-luokan ajokorttiin oikeuttava terveydentila katsotaan riittäväksi liikenteenhoi­to­tehtäviin. Tehtävään sopivuus pitää pyydettäessä todistaa liikennepäällikölle lääkärintodistuksella.

Dieselveturi painaa matkustajavunua sisälle talliin.
Monet museorautatien vaihtotöistä tehdään Schöma-dieselveturilla. Kuva: Kari Jokinen.

OLM-koulutus

OLM-tutkinto on suoritettava ennen liikenteenhoitotehtävään ryhtymistä. Se voidaan suorittaa joko laajana tai suppeana. Käsiresiinan kuljettajan ei tarvitse suorittaa OLM-tutkintoa, jos liikkuminen tapahtuu junaliikennettä vailla olevalla rataosuudella. Samoin OLM-pätevyyttä ei tarvita piletinmyyjän tai -tarkastajan sekä junamiehen tehtävissä.

OLM-ohjeisto opiskellaan itseopiskeluna. Voimassaolevan ohjeiston voi ladata pdf-muodossa museorautatien extranet-sivuilta.

Museorautatieläisten yhteisiä liikennekoulutustilaisuuksia järjestetään noin kerran vuodessa. Valvottu kirjallinen koe suoritetaan joko koulutustilaisuudessa tai erikseen sovittavana ajankohtana. Ennen ryhtymistä liikennetehtävään on lisäksi suoritettava tehtäväkohtainen harjoittelu nimetyn henkilön valvonnassa.

Nykyisin OLM-pätevyys jakaantuu kahteen eri tasoon. Taso A oikeuttaa toimimaan kaikissa liikennetehtävissä, kunhan tehtävään vaadittava työharjoittelu on suoritettu. Taso B oikeuttaa toimimaan muissa paitsi junanlähettäjän, veturinkuljettajan ja konduktöörin tehtävissä.

OLM-tutkinto on voimassa tutkinnon suorittamisvuotta seuraavan viidennen kalenterivuoden huhtikuun loppuun. Tämä edellyttää toimimista vähintään yhdessä liikennetehtävässä vuoden aikana.

Käytännön harjoittelu

Kunkin liikennetehtävän pätevyyden saamiseksi, pitää myös ko tehtävää varten harjoitella. Harjoittelu on tehtävä aina kyseisen liikennetehtävän pätevyyden omaavan henkilön valvonnassa. Suoritettuaan riittävän harjoittelun liikennepäällikkö myöntää harjoittelun valvojan tai valvojien esityksestä harjoittajalle pätevyyden kyseiseen liikennetehtävään. Harjoittelua voi tehdä vaikka kaikki liikennetehtävään vaadittavat pätevyysvaatimukset eivät täyttyisikään, lukuunottamatta terveydentilan vaatimuksia, jotka on aina täytettävä. Harjoittelu tehdään aina harjoittelua valvovan liikennepätevyyden omaavan henkilön valvonnassa ja varsinainen liikenneturvallisuus vastuu on harjoittelun valvojalla.

Veturimieskoulutus

Moottoriveturinkuljettajaksi aikovien on OLM-tutkinnon lisäksi osallistuttava veturityyppikohtaiseen koulutukseen, suoritettava tyyppitutkinto sekä annettava ajonäyte.

Lämmittäjä lapioi hiiliä tulipesään.
Tapani Havia lisää hiiltä JR4:n tulipesään. Kuva: Teemu Virtanen.

Höyryveturinlämmittäjäksi aikovan on puolestaan osallistuttava lämmittäjäkoulutukseen ja suoritettava lämmittäjätutkinto sekä annettava lämmitysnäyte.

Mukaan koulutukseen

OLM-koulutus järjestetään perinteisesti keväällä maalis- huhtikuussa. Koulutus pidetään yleensä Minkiön aseman vieressä sijaitsevalla Kiipun kylätalolla. Koulutus alkaa kello 10 ja se kestää koko päivän.

Tarpeen mukaan järjestetään myös muun muassa koulutusta Schöma-dieselvetureiden käyttöön.

Parin vuoden välein järjestetään myös teoriakoulutusviikonloppu veturinlämmittäjille. Muina aikoina teoriaosuus tapahtuu pääsääntöisesti itseopiskeluna ja käytännön harjoittelu tehdään osallistumalla höyryveturien huoltoihin ja lämmitystehtäviin.

Ilmoita halukkuutesi osallistua koulutuksiin liikennepäällikölle..